Montenegrin

Intervju sa Dubravkom Božović, Predsjednicom Etičkog  Odbora

Predsjednik Etičkog odbora rukovodi radom Etičkog odbora, saziva sjednice, postupa kao izvjestilac u predmetima u kojima je zadužen i zajedno sa  članovima Etičkog odbora ostvaruje saradnju sa državnim organima u cilju praćenja primjene Etičkog kodeksa. Predsjednik Etičkog odbora ima pravo i obavezu da prisustvuje sjednicama Etičkog odbora, da predlaže razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti odbora i da učestvuje u razmatranju o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici odbora, da daje inicijative i predloge o načinu rada, da bude obaviješten o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi vršenja prava i dužnosti.

Ovlašćenja (nadležnost) Etičkog odbora propisana su odredbom člana 19 Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika (daje mišljenje o pritužbama na ponašanje službenika u državnom organu, daje mišljenje u vezi sa primjenom Etičkog kodeksa, prati primjenu, inicira izmjene i dopune propisa iz oblasti službeničke etike, promoviše etičke standarde i pravila ponašanja u državnim organima).

Etički odbor će svakako u velikoj mjeri doprinijeti poštovanju Etičkog kodeksa, a samim tim i povjerenju građana u državnu službu. Očekuje se da će građani prepoznati značaj istog i da će se zbog povrede etičkih standarda i pravila ponašanja utvrđenih Etičkim kodeksom obraćati Etičkom odboru. Pred Etičkim odborom se ne vodi postupak, već isti u sjednicama daje mišljenje o pritužbama na ponašanje službenika u državnim organima, koje mišljenje se dostavlja podnosiocu pritužbe i starješini organa u kojem je zaposlen službenik na kojeg se pritužba odnosi. Dakle, pritužbom se inicira postupak radi utvrđivanja povrede etičkih standarda i pravila ponašanja utvrđenih Etičkim kodeksom, koja povreda shodno odredbi člana 82 tač.8 Zakona o državnim službenicima i namještenicima predstavlja lakšu povredu službene dužnosti. Disciplinski postupak pokreće starješina državnog organa na predlog neposrednog rukovodioca.

Etički odbor je počeo sa radom početkom marta ove godine. Održana je jedna sjednica na kojoj je donijet Poslovnik o radu.

Tekst uredio: Andrija Samardžić

You are here: Etički odbor Intervju sa predsjednicom Etičkog odbora