Montenegrin

Kandidati će za pripremu polaganja stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja koristiti priručnik koji se nalazi na sajtu (u dijelu literatura) počev od ispitnog roka zakazanog za 30. i 31. mart 2015.godine.

 

Pregled propisa i pravne litarature za programe polaganja stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja:

        Priručnik: Dušanka Jauković i Slavica Bajić - Ustavni sistem Crne Gore - I izdanje

        Prezentacija: Ustavni sistem Predavač: Slavica Bajić

        Ustav Crne Gore 

        Ustavni Zakon za sprovođenje Ustava        

        Ustavni Zakon za sprovođenje amandmana na Ustav

        Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore

 

        Prezentacija: Osnovi upravnog i upravno procesnog prava - Predavač: Jadranka Vojinović

        Zakon o državnoj upravi

        Zakon o lokalnoj samoupravi

        Zakon o finansiranju lokalne samouprave

        Zakon o opštem upravnom postupku

        Zakon o inspekcijskom nadzoru

        Zakon o upravnom sporu

        Uredba o organizaciji i nacinu rada državne uprave

        Uredba o kancelarijskom poslovanju organa

 

        Priručnik Radno pravo

        Prezentacija: Radno pravo, službenički odnosi - Predavači: Svetlana Vuković i Đuro Nikač

        Zakon o državnim službenicima i namještenicima

        Zakon o radu

        Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika

        Opšti kolektivni ugovor

        Pravilnik o nacinu pracenja i ocjenjivanja probnog rada državnih službenika i namještenika

        Uredba o mjerilima i nacinu ocjenjivanja državnih službenika i namještenika

        Etički kodeks državnih službenika i namještenika


        Priručnik: Dr Branislav Radulović - Privredno pravo - I izdanje

        Prezentacija: Privredno pravo - Predavač:Branislav Radulović, Danilo Ćupić i Blažo Jovanić

        Zakon o privrednim društvima

        Zakon o stečaju

  

        Priručnik: Mr Nikola Vukićević - Javne finansije - I izdanje

        Prezentacija: Javne finansije - Predavač: Nikola Vukićević

        Zakon o budžetu Crne Gore

        Zakon o Centralnoj banci Crne Gore

        Zakon o poreskoj administraciji

        Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

 

Pregled propisa i pravne litarature za programe polaganja stručnog ispita za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja:

 

Priručnik za polaganje stručnog ispita za III i IV nivo kvalifikacija  

 

        OSNOVI USTAVNOG UREĐENJA

Ustav Crne Gore

Ustavni Zakon za sprovođenje Ustava

Ustavni Zakon za sprovođenje amandmana na Ustav

 

OSNOVNI SISTEM DRŽAVNE UPRAVE, RADNIH ODNOSA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Zakon o državnoj upravi

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Zakon o radu

Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika

Etički kodeks državnih službenika i namještenika


OSNOVI UPRAVNOG POSTUPKA

Zakon o opštem upravnom postupku

 

OSNOVI FINANSIJA I STATISTIKE

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Zakon o Centralnoj banci Crne Gore

Zakon o poreskoj administraciji

Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

 

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa

          Uputstvo o izvršavanju Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa


You are here: Stručni ispit za rad u državnim organima