Montenegrin

Visoka stručna sprema - opšte napomene za stručni ispit za rad u državnim organima

     Flajer VSS     LINK

Na osnovu Uredbe o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima („Sl. list Crne Gore", br. 7/14) Uprava za kadrove je od 31. marta 2014. godine nadležna za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima. Od navedenog datuma, kandidati prijave za polaganje stručnog ispita dostavljaju Upravi za kadrove.

Stručni ispit za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete:

1. Ustavni sistem, evropske integracije i NATO,

2. Upravno pravo,

3. Radno pravo,

4. Privredno pravo,

5. Finansije sa osnovama statistike.

Pregled propisa i pravne literature za programe polaganja stručnog ispita utvrdiće Uprava za kadrove i objaviće na internet stranici. Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita koju je obrazovala direktorica Uprave za kadrove.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Upravi za kadrove najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja datuma, vremena i mjesta polaganja stručnog ispita.

Uz prijavu, kandidat je dužan da Upravi za kadrove dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog ispita:

Uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja i

Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu.


Prijava za polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima", ime i prezime, broj telefona, mjesto prebivališta i adresa
u pisarnici Uprave za kadrove, ulica Jovana Tomaševića broj 2A Podgorica, u periodu od 10 do 13 časova ili putem pošte. 


O datumu, mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.co.me), najkasnije sedam dana prije dana polaganja stručnog ispita.

Troškovi plaganja stručnog ispita za kandidate sa V, VI i VII nivoom kvalifikacije obrazovanja iznose 75,10 eura.

Kandidat je dužan dokaz o uplati dostaviti na uvid sekretaru komisije prije početka ispita. Kandidatu koji ne dostavi dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita neće se dozvoliti polaganje stručnog ispita.

Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se na žiro račun: Budžet Crne Gore - Uprava za kadrove broj 832-1135-90 - svrha uplate: Naknada za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima.

Lica sa invaliditetom i lica iz porodica čiji su članovi korisnici materijalnog obezbjeđenja oslobađaju se troškova polaganja stručnog ispita, o čemu su dužni dostaviti dokaz.

Sekretar komisije: Ivana Radulović

kontakt telefon: 020/201-056; 069/595-080

Linkovi:

Prijava za polaganje stručnog ispita

Informator za polaganje stručnog ispita

Program polaganja stručnog ispita sa Pregledom propisa i pravnom literaturom

Program obuke za polaganje stručnog ispita

Uredba o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima

You are here: Novosti Visoka stručna sprema - opšte napomene za stručni ispit za rad u državnim organima