Montenegrin

Visoka stručna sprema - Literatura, priručnici, prezentacije

Kandidati će za pripremu polaganja stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja koristiti priručnik koji se nalazi na sajtu (u dijelu literatura) počev od ispitnog roka zakazanog za 30. i 31. mart 2015.godine.

 

Pregled propisa i pravne litarature za programe polaganja stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja:

        Priručnik: Ustavni sistem Crne Gore - I izdanje

        Ustav Crne Gore 

        Ustavni Zakon za sprovođenje Ustava        

        Ustavni Zakon za sprovođenje amandmana na Ustav

        Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore

 

        Zakon o državnoj upravi

        Zakon o lokalnoj samoupravi

        Zakon o finansiranju lokalne samouprave

        Zakon o opštem upravnom postupku

        Zakon o inspekcijskom nadzoru

        Zakon o upravnom sporu

        Uredba o organizaciji i nacinu rada državne uprave

        Uredba o kancelarijskom poslovanju organa

 

        Priručnik: Radno pravo

        Zakon o državnim službenicima i namještenicima

        Zakon o radu

        Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika

        Opšti kolektivni ugovor

        Pravilnik o nacinu pracenja i ocjenjivanja probnog rada državnih službenika i namještenika

        Uredba o mjerilima i nacinu ocjenjivanja državnih službenika i namještenika

        Etički kodeks državnih službenika i namještenika


        Priručnik: Privredno pravo - I izdanje

        Zakon o privrednim društvima

        Zakon o stečaju

  

        Priručnik: Javne finansije - I izdanje

        Zakon o budžetu Crne Gore

        Zakon o Centralnoj banci Crne Gore

        Zakon o poreskoj administraciji

        Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

 


You are here: Novosti Visoka stručna sprema - Literatura, priručnici, prezentacije