Montenegrin

Obuka i Razvoj kadrova

Razvoj kadrova

Bez obrazovanih i stručno osposobljenih državnih službenika i namještenika nema efikasne državne uprave odnosno rada državnih organa u cjelini. Tom cilju služi i sistem stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika. U crnogorskom državnom sistemu državni službenik odnosno namještenik ima pravo na stručno usavršavanje a, istovremeno, to je i njegova dužnost, kada to zahtijevaju potrebe radnog procesa.

Državni službenik, odnosno namještenik stručno se usavršava u skladu sa Programom stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika, koji utvrđuje Uprava za kadrove. Ovim Programom se naročito određuje sadržina usavršavanja i visina sredstava potrebnih za realizaciju programa.

Troškove stručnog usavršavanja državnog službenika, odnosno namještenika snosi državni organ.

Posebno usavršavanje službenika i namještenika

Državni službenik, odnosno namještenik ima pravo da se kandiduje za posebno usavršavanje kada je to od značaja za rad državnog organa.

Troškovi posebnog usavršavanja padaju na teret državnog organa. Prava i obaveze državnog službenika, odnosno namještenika koji je izabran za posebno usavršavanje uređuju se ugovorom između starješine državnog organa i državnog službenika, odnosno namještenika.

Državni službenik, odnosno namještenik koji je zaključio ugovor o posebnom usavršavanju ne može poslije završenog usavršavanja otkazati radni odnos prije isteka dvostrukog vremena koliko je proveo na posebnom usavršavanju. U suprotnom, državni organ može tražiti naknadu troškova posebnog usavršavanja od državnog službenika, odnosno namještenika.

Program osposobljavanja pripravnika

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u državnom organu radi osposobljavanja za samostalno vršenje poslova, i on se osposobljava po Programu stručnog usavršavanja pripravnika koji utvrđuje Uprava za kadrove.

Stipendiranje

Državni organ, kada ocijeni neophodnim i ima obezbijeđena sredstva, može, na osnovu javnog oglasa, zaključiti ugovor o stipendiranju.

You are here: Obuka O sektoru