Montenegrin
Indeks članka
I CENTRALNA KADROVSKA EVIDENCIJA
II PRAVILA, UPUTSTVA I OBRASCI
III SPROVEDENE AKTIVNOSTI U CILJU IZGRADNJE I FUNKCIONISANJA KIS – a
IV REALIZOVANE I PLANIRANE AKTIVNOSTI
Sve strane

I CENTRALNA KADROVSKA EVIDENCIJA


 

Kadrovski informacioni sistem (u daljem tekstu: KIS) je informacioni sistem koji obuhvata: Centralnu kadrovsku evidenciju i
služi za upravljanje kadrovima (oglašavanje, obuke, interno tržište rada).

Ovaj projekat je finansijski i stručno podržan od strane Evropske agencije za rekonstrukciju (u daljem tekstu: EAR) kroz
Projekat jačanja kapaciteta za upravljanje kadrovima i evropske integracije (u daljem tekstu: PARIM CB).

Shodno članu 152 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG" br. 39/11, 50/11, 66/12), Centralna
kadrovska evidencija obuhvata podatke o državnim službenicima i namještenicima, i to: ime i prezime, nacionalnost i
maternji jezik, adresu i jedinstveni matični broj, kao i druge podatke od značaja za upravljanje kadrovima. U skladu
sa tim, Centralna kadrovska evidencija naročito sadrži podatke o:

- državnom organu,

- unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnog organa

- opšti podaci o zaposlenom,

- rješenja,

- obuke,

- zapošljavanje,

- disciplinski postupak,

- ocjenjivanje državnih službenika i namještenika,

- izvještaji.

Cilj KIS-a je postizanje efikasnog zapošljavanja, adekvatnog planiranja karijere, jačanja motivacije, uspješnog ocjenjivanja,
napredovanja i nagradjivanja državnih službenika i namještenika, tj. kvalitetno i efektivno upravljanje ljudskim resursima na
nivou svih državnih organa.

KIS je osmišljen tako da svi državni organi imaju pristup isključivo svojim podacima i odgovorni su za unos i ažuriranje svojih
podataka, što znači da su svi oni sopstvenici svojih podataka i bez mogućnosti u njihov uvid od strane ostalih državnih
organa, što je definisano Pravilnikom o sadržaju i načinu vodjenja Centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta
rada (2013). Uprava za kadrove, kao organ nadležan za vodjenje Centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta
rada, ima uvid u sve podatke unešene u aplikaciju od strane državnih organa bez mogućnosti njihove izmjene, a što joj
omogućava da u svakom momentu može napraviti kvalitetne analize o stanju i potrebama kompletne državne uprave.You are here: O nama Centralna Kadrovska Evidencija
No valid database connection Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '=' SQL=SELECT page_id, page_title FROM jos_jstats_pages WHERE page = '/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=79〈=sr' LIMIT 1