Close
 

Uprava za Kadrove Crne Gore

Obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva

Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >>

oglashavanje_aktivni_oglasi oglashavanje_datum_provjere

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja; postavljeno 12.07.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 07.06.2017. godine, za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je dana 12.07.2017.godine Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija; postavljeno 12.07.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-6321/2 koji je Uprava za kadrove dana 21.06.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija, održati dana 09.08.2017. godine (srijeda) od 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13),

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• JELENA DAJEVIĆ

• ADNAN DOBARDŽIĆ

• NADEŽDA BAOŠIĆ

• BOJANA VUJADINOVIĆ

• ANĐELA RAŠOVIĆ

• BRANKO KRVAVAC

• ALEKSANDAR RADULOVIĆ

• DIJANA PEKOVIĆ

• JELENA KADIĆ

• BILJANA ĐUROVIĆ

• MILJANA ĐEKOVIĆ

• IVAN PRELEVIĆ

• MILOŠ BOJANIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 069/543 697

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu; postavljeno 11.07.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 10.06.2017. godine, za potrebe Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je dana 11.07.2017.godine Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

 

Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

Datum provjere sposobnosti [Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja; postavljeno 11.07.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 07.06.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za radna mjesta: samostalni/a savjetnik/ica III za organizaciju tržišta, strukturne mjere i državnu pomoć, Direkcija za upravljanje resursima i ribolovnom flotom, Direktort za ribarstvo i samostalni/a savjetnik/ica III za međunarodne sporazume, Direkcija za upravljanje resursima i ribolovnom flotom, Direktorat za riibarstvo, održati dana 20.07.2017. godine (četvrtak) u 08:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjera posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13 i 27/16);

- Provjera posebnih vještina – znaje engleskog jezika (A1 nivo) i poznavanje rada na računaru (word i internet), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine.

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• MILICA DIVANOVIĆ

• AHMET MARKOVIĆ

• ANĐELKA MAŠKOVIĆ

• LJILJANA ANDRIJAŠEVIĆ

• IGOR VUJOVIĆ

• RATKA MIĆOVIĆ

• DEJAN BALTIĆ

• LUKA VLAHOVIĆ

• IVAN VUJAČIĆ

• DUŠAN DAJEVIĆ

• IVA BOŽOVIĆ

• SALEM LJULJANAJ

• NINA JOVANOVIĆ

• MILENA MITROVIĆ

• ALEKDANDAR RADULOVIĆ

• IVONA ČOLEVIĆ

• JELENA DAJEVIĆ

• JASMINA KALAČ

• ADNAN DOBARDŽIĆ

• VIOLETA ĐOKOVIĆ

• MILICA PEJOVIĆ

• MILICA MINIĆ

• SANJA GRAHOVAC

• VESNA RAIČEVIĆ

• IRINA VUČETIĆ

• MILORAD ZEČEVIĆ

• RADOŠ ĐUROVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom)

Kontakt tel: 069/194-359

020/202-290

Bojana Lacmanović

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva sporta; postavljeno 11.07.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 31.05.2017. godine, za potrebe Ministarstva sporta, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je dana 11.07.2017. godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu sporta.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Višeg suda u Podgorici; postavljeno 11.07.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 10.06.2017. godine, za potrebe Višeg suda u Podgorici, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je dostavila Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Višem sudu u Podgorici.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

Datum provjere sposobnosti [Ministarstva sporta; postavljeno 10.07.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 17.06.2017. godine objavila za Ministarstva sporta za radno mjesto savjetnik/ica I, Direktorat za mlade, održati dana 18.07.2017. godine (utorak) u 08:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13 i 27/16);

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• KRSTO VUKADINOVIĆ

• BILJANA ĐUROVIĆ

• MARIJANA RAŽNATOVIĆ

• DIJANA KOKANOVIĆ

• MILENA OBRADOVIĆ

• JOVANA FEMIĆ

• NADEŽDA BAOŠIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom)

Kontakt tel: 069/194-359

020/202-290

Bojana Lacmanović

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Upravnog suda Crne Gore; postavljeno 10.07.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 08.06.2017. godine, za potrebe Upravnog suda Crne Gore, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Upravnom sudu Crne Gore.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; postavljeno 10.07.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 03.06.2017. godine, za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je dana 07.07.2017. godine Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista

Datum provjere sposobnosti [Fonda za zdravstveno osiguranje; postavljeno 18.07.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa koji je Uprava za kadrove, dana 10.06.2017. godine objavila za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje za radno mjesto: Načelnik/ica u Područnoj jedinici u Rožaje,održati dana 01.08.2017. godine (utorak) u 10:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13),

- provjera posebnih vještina – poznavanje rada na računaru (word) , vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

• TARIK DEDEIĆ

• STOJANKA BULATOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291

Datum provjere sposobnosti [Ministarstva odbrane; postavljen 07.07.2017.]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-6123/2 koji je Uprava za kadrove dana 17.06.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva odbrane,  održati dana 12.07.2017. godine (srijeda) od 8:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

-       teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

-       praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13 i 27/16).

-        provjera posebnih vještina – poznavanje rada na računaru (word i internet) vrši se u skladu sa   pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine)

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

  • KRSTAJIĆ MIRJANA

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Konakt tel:067/607-494

Datum provjere sposobnosti [Uprave za nekretnine; postavljeno 07.07.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa koji je Uprava za kadrove 17.06.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine za radno mjesto načelnik/ica, Područna jedinica Budva, mjesto rada Budva, održati dana 18.07.2017. godine (utorak) u 08:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjera posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13 i 27/16);

- Provjera posebnih vještina –poznaanje rada na računaru (word), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine.

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• SONJA TOMAŠEVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom)

Kontakt tel: 069/194-359

020/202-290

Bojana Lacmanović

Datum provjere sposobnosti [Uprave carina; postavljeno 07.07.2017]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 10.06.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija – Uprave carina za radno mjesto Carinski/a inspektor/ka - samostalni/a savjetnik/ca III u Carinskoj ispostavi Terminal Podgorica PJ- Carinarnica Podgorica, održati dana 18.07.2017. godine (utorak) od 08:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjera posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora),

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13 i 27/16).

- provjera posebnih vještina – znanje engleskog jezika (A1 nivo), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• DARKA VUČEVIĆ

• RADISAV RAONIĆ

• DIJANA PEKOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-290

Datum provjere sposobnosti [Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici; postavljen 06.07.2017.]

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-6055/2 koji je Uprava za kadrove dana 14.06.2017. godine objavila za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici,  održati dana 17.07.2017. godine (ponedjeljak) od 8:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

-       teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

-       Imajući u vidu da je posjedovanje posebnih vještina od neposrednog značaja za vršenje poslova određenog radnog mjesta, - samostalni referent – zapisničar – operater, provjera posebnih vještina (poznavanje daktilografije) predstavlja praktični rad u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13) i vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine.

-        provjera posebnih vještina – (poznavanje daktilografije) vrši se u skladu sa   pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine.

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

  • BOGETIĆ IVANA
  • TOMOVIĆ VESNA
  • PERUNIČIĆ MIRJANA
  • BAJKOVIĆ LJILJANA
  • LEKIĆ JASMINA
  • ROGANOVIĆ MARKO
  • RAIČEVIĆ ANĐELA
  • DAJOVIĆ MARIJANA

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Konakt tel:067/607-494

Strana 1 od 259