Montenegrin

Zakoni

NACRT STRATEŠKOG DOKUMENTA O GLAVNIM ELEMENTIMA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ZA CRNU GORU

Nacrt Strateškog dokumenta o glavnim elementima novog Zakona o opštem upravnom postupku za Crnu Goru

Draft Policy paper on major elements of discount soft cialis a new Law on General Administrative Procedures for Montenegro

 

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI

Zakon o državnoj upravi

Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave

Uredba o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave ("Sl. list Crne Gore", br. 07/13 od 04.02.2013)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona


ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Uredba o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu

Uredba o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima

Uredba o mjerilima i načinu ocjenjivanja državnih službenika i namještenika

Uredba o mjerilima za natural cialis pills just try! razvrstavanje poslova radnih mjesta državnih službenika u portfinanceinternational.com zvanja u okviru nivoa i kategorija

Etički kodeks državnih službenika i namještenika

Uredba o vrsti i postupku dodjele priznanja državnom službeniku i namješteniku

Uredba o vrsti, bližem sadržaju, načinu pripreme, donošenja i metodologiji izrade programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika

Uredba o vrsti, bližem sadržaju, načinu pripreme, donošenja i metodologiji izrade programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika (engleska ver.)

Graphic ETICHKI KODEKS

Pravilnik o sadržini oglasa, načinu ispravke, prijavljivanja na oglas elektronskim putem i uvida u dokumentaciju oglasa

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja probnog rada državnih službenika i namještenika

Pravilnik o kriterijumima i načinu sačinjavanja liste članova disciplinske komisije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada (2013)

 

ZAKON O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list Crne Gore", br. 14/12 od 07.03.2012)

Uredba o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 26/12 od 24.05.2012)

 

AKTI UPRAVE ZA KADROVE

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za kadrove

Obrasci

You are here: e- biblioteka Zakoni