Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02-5769/1
Podgorica, 14.01.2013
UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe
Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

1. Namještenik/ca IV -vozač-kurir-Služba za opšte i administrativne poslove, -Mjesto rada Nikšić
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- SSS,
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- Položen vozački ispit B kategorije
- Radno iskustvo u trajanju od 3 godine

Potrebna dokumentacija:
- prijava na slobodno radno mjesto
- Curriculum Vitae - CV (Prijavu i CV kandidat može preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove)
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
- diploma ili uvjerenje o završenom stepenu stručne spreme,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
-Položen vozački ispit "B" kategorijeZainteresovani kandidati/kandidatkinje, mogu  se u prijavi na javni oglas izjasniti, kako bi Uprava za kadrove mogla da prati sprovodjenje mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom.Postupak predhodne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 23 Zakona o državnim službenicima i namještenicima( SL. list CG. br. 50/08, 86/09 i 49/10)


Navedenu dokumentaciju dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno ispisati ime i prezime sa adresom i telefonskim brojem, naziv državnog organa i radnog mjesta, na adresu:UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Kontakt osoba -
tel:
www.uzk.co.me

DIREKTORICA
Svetlana Vuković s.r.
List