Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02-4724/1
Podgorica, 21.10.2013 godine
UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
INTERNI OGLAS - IZMEđU DRžAVNIH ORGANA
za potrebe
Ministarstva održivog razvoja i turizma

1. Rukovodilac/teljka Odjeljenje za programiranje i implementaciju fonddova EU,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet političkih nauka, Metalurško tehnološki fakultet
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- Poznavanje rada na računaru (word i internet)
- znanje engleskog jezika C1 nivo sa CEF skale
- 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja

Potrebna dokumentacija:
- prijava na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae- CV (Prijavu i CV kandidat može preuzeti sa sajta ili iz arhive Uprave za
  kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da
  dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo
  za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,

Potrebno je da kandidat Upravi za kadrove dostavi  mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere
sposobnosti (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

 

Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto.

 

Postupak obavezne provjere sposobnosti obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Sl. list Crne Gore br. 39/11, 50/11 i 66/12).

 

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove ( www.uzk.co.me ),  najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.


Navedenu dokumentaciju dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa između državnih organa u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati ime i prezime sa adresom i telefonskim brojem, naziv državnog organa i radnog mjesta, na adresu:UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za interni oglas - između državnih organa za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma

Kontakt osoba - Ivana Smolović
tel: 069 157- 889; 020 202-290; Rad sa strankama 10h - 13h
www.uzk.co.me

DIREKTORICA
Svetlana Vuković s.r.
List