Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/17-11209/2
Podgorica, 23.10.2017 godine
UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA
za potrebe
Ustavnog suda Crne Gore

1. Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u Sektoru za stručne poslove iz nadležnosti suda, Odjeljenje za normativu ,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet 
- Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet)
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- radno iskustvo u trajanju od 7 godina

2. Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u Sektoru za stručne poslove iz nadležnosti suda, Odjeljenje za ustavne žalbe ,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet
- Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet)
- radno iskustvo u trajanju od 7 godina
- položen pravosudni ispit

3. Ustavno-sudski/a savjetnik/ca za međunarodnu sudsku praksu, Odjeljenje za sudsku praksu i informacioni sistem,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet 
- Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet)
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- radno iskustvo u trajanju od 7 godina
- znanje engleskog jezika C1 nivo

4. Savjetnik/ica - Upravitelj/ica sudske pisarnice i arhive, Služba za opšte i finansijske poslove,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet
- Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet)
- Položen stručni ispit za rad u državnim organima
- Radno iskustvo u trajanju od 3 godine

5. Savjetnik/ica u Sektoru za stručne poslove iz nadležnosti suda, Odjeljenje za ustavne žalbe ,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,
- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet 
- Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet)
- Radno iskustvo u trajanju od 3 godine
- položen pravosudni ispit

Potrebna dokumentacija:
-  obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.
       
U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13, 27/16), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz.

Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me).

Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto.

Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14,16/16).

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.gov.me), najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.

Probni rad u trajanju od jedne godine obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu:

 UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za interni oglas - unutar državnog organa za potrebe Ustavnog suda Crne Gore

Kontakt osoba - Dina Dobardžić
tel: 067/657 900; 202-290; Rad sa strankama 10 - 13h
www.uzk.co.me

DIREKTORICA
Svetlana Vuković s.r.
List