home | mapa sajta | english

Republika Crna Gora - Uprava za kadrove Uprava za kadrove Crna Gora
aktivnosti
Home > O nama > Aktivnosti

Aktivnosti


Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list RCG", br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005) utvrđeni su zadaci Uprave za kadrove koji se odnose na: 

 • praćenje sprovođenja propisa o državnim službenicima i namještenicima;
 • davanje mišljenja o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnih organa;
 • sprovođenje javnog i internog oglasa i javnog konkursa za popunjavanje slobodnih radnih mjesta i s tim u vezi zasnivanje radnog odnosa u državnim organima i službama;
 • vođenje evidencije internog tržišta rada (broj zaposlenih u državnim organima, slobodna radna mjesta, slobodni ljudski potencijali – npr. službeniku istekao mandat i u međuvremenu nije raspoređen na drugor adno mjesto, itd) i obavljanje drugih poslova za potrebe razvoja ovog tržišta;
 • vođenje centralne kadrovske evidencije (lični podaci zaposlenih u organima državne uprave – godine starosti, bračni status, nivo obrazovanja, opis radnog mjesta na kojem je zapošljen, napredovanje tokom rada, nagrade dobijene za efikasno obavljanje poslova, itd;)
 • obavljanje poslova u vezi sa reorganizacijom državne uprave (ukidanje postojećih i formiranje novih organa državne uprave);
 • pripremanje predloga odgovarajućih programa stručnog usavršavanja i drugih programa razvoja državnih službenika i namještenika;
 • pružanje stručne pomoći Vladi vezanih za pitanja upravljanja kadrovima;
 • pružanje stručne pomoći državnim organima u ralizaciji kadrovske politike, obuke i razvoja kadrova.

U cilju efikasne i profesionalne realizacije navedenih zadataka Uprava za kadrove je definisala svoje najprioritetnije aktivnosti, a to su:

 • izrada podzakonskih akata i definisanje i razvijanje unutrašnjih postupaka Uprave za kadrove;
 • priprema mišljenja, predloga i sugestija za izmjene i dopune akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnih organa;
 • objavljivanje slobodnih radnih mjesta u državnim organima i sprovođenje postupka provjere sposobnosti kandidata za rad na radnom mjestu;
 • ažuriranje evidencije internog tržišta rada na nivou državnih organa;
 • priprema i objavljivanje informacija o trenutnom stanju internog tržišta rada i potrebnim kadrovskim potencijalima;
 • ažuriranje Centralne kadrovske evidencije;
 • priprema i objavljivanje informacija iz Centralne kadrovske evidencije u skladu sa zakonom;
 • priprema predloga, mišljenja i sugestija vezanih za pitanje reorganizacije državne uprave;
 • sprovođenje analiza potreba za stručnim usavršavanjem službenika i namještenika;
 • priprema, organizacija i sprovođenje Programa stručnih usavršavanja službenika i namještenika;
 • organizacija redovnih koordinacionih sastanaka sa predstavnicima državnih organa;
 • organizacija redovnih koordinacionih sastanaka sa predstavnicima međunarodnih i domaćih institucija koje su zainteresovane za profesionalno  jačanje kadrovskih resursa u državnim organima;
 • publikovanje informacija, brošura, kataloga;
 • obavljanje zadataka neophodnih za normalno funkcionisanje Uprave za kadrove, i dr.;

 

   | Home | O nama | Kadrovsko upravljanje | Razvoj kadrova | Informacioni sistem | Publikacije |   
   | Aktuelnosti | Saradnja | Korisni linkovi | Foto galerija |